Staň se farmářem

Denní studium

Vzdělávací program Staň se farmářem ti nabízí denní prakticky zaměřené vzdělávání v oblasti ekologického a biodynamického zemědělství.

Cena denního studia: Zdarma (po celou dobu studia)

Zahájení studia: 1. březnaForma vzdělávání, se skládá z tříleté praktické činnosti na vybraných ekologických farmách v Čechách i zahraničí a teoretických modulů vedených zkušenými docenty. Vždy minimálně na rok se staneš plnohodnotným spolupracovníkem na ekologické farmě a postupně projdeš všemi jejími oblastmi.Vyzkoušíš si práci ve stáji, v sýrárně, ve skleníku…, prostě tam, kde tě to bude bavit. Třetí rok strávíš na ekologické farmě v zahraničí a zdokonalíš se v cizím jazyce. Se svým ročníkem se budeš pravidelně setkávat jednou za měsíc na putovních seminářích, které proběhnou vždy na jedné ze vzdělávacích farem.O sociální interakci se svými vrstevníky tedy budeš mít víc než postaráno. V průběhu vzdělávání si osvojíš všechny dovednosti potřebné pro ekologické hospodaření a po absolvování školy budeš schopen založit a vést svou vlastní ekologickou farmu.

Forma vzdělávání, se skládá z tříleté praktické činnosti na vybraných ekologických farmách v Čechách i zahraničí a teoretických modulů vedených zkušenými docenty. Vždy minimálně na rok se staneš plnohodnotným spolupracovníkem na ekologické farmě a postupně projdeš všemi jejími oblastmi.

Vyzkoušíš si práci ve stáji, v sýrárně, ve skleníku…, prostě tam, kde tě bude potřeba a kde tě to bude bavit. Třetí rok strávíš na ekologické farmě v zahraničí a zdokonalíš se v cizím jazyce. Se svým ročníkem se budeš pravidelně setkávat jednou za měsíc na putovních seminářích, které proběhnou vždy na jedné ze vzdělávacích farem.

O sociální interakci se svými vrstevníky tedy budeš mít víc než postaráno. V průběhu vzdělávání si osvojíš všechny dovednosti potřebné pro ekologické hospodaření a po absolvování školy budeš schopen založit a vést svou vlastní ekologickou farmu.

Před začátkem praxe

Zájemce o farmářské vzdělávání starší 18 let nejprve vyplní Přihlášku ke studiu, kterou najde na našich webových stránkách. Společně s ní nám zašle strukturovaný životopis s aktuální fotografií a motivační dopis a to ideálně na mail info@farmarskaskola.cz nebo poštou. Po zpracování žádosti bude kontaktován zástupcem Farmářské školy, se kterým si domluví termín pohovoru. Při pohovoru nás zajímá zejména motivace uchazeče a předpoklady k samostatné zodpovědné práci a studiu. Pokud uchazeč při pohovoru uspěje, doporučíme mu vhodnou farmu nebo si ji z našeho seznamu vybere sám. Na vybrané farmě absolvuje nejprve jeden až tři zkušební dny, v jejichž závěru proběhne mezi uchazečem a farmářem oficiální pracovní pohovor. V případě oboustranné spokojenosti bude uzavřena pracovní smlouva a ze zájemce se stane praktikant. Pracovní smlouva zahrnuje všechny důležité body: náplň práce, pracovní dobu, podmínky bydlení a stravování, dovolenou, odměny i rámcový vzdělávací program pro daný rok. Pracovní smlouva podléhá smlouvě, kterou se praktikant zavazuje ke studiu na Farmářské škole.

Před začátkem praxe

Zájemce o farmářské vzdělávání starší 18 let se nejprve přihlásí na našich webových stránkách. Po úvodní komunikaci nám uchazeč zašle strukturovaný životopis s aktuální fotografií a motivační dopis. Následně mu doporučíme vhodnou farmu nebo si ji z našeho seznamu vybere sám.

Na vybrané farmě absolvuje nejprve tři zkušební dny, v jejichž závěru proběhne mezi uchazečem a farmářem oficiální pracovní pohovor. V případě oboustranné spokojenosti bude uzavřena pracovní smlouva a ze zájemce se stane praktikant.

Pracovní smlouva zahrnuje všechny důležité body: náplň práce, pracovní dobu, podmínky bydlení a stravování, dovolenou, odměny i rámcový vzdělávací program pro daný rok. Pracovní smlouva podléhá smlouvě, kterou se praktikant zavazuje ke studiu na Farmářské škole.

Praxe na farmě

Praktická část vzdělávání probíhá na farmě. Pod vedením zkušeného farmáře praktikant vykonává zemědělské činnosti, vyzkouší si nejrůznější techniky a postupně se seznámí s ekologickými postupy hospodaření. Nahlédne také pod pokličku podnikové ekonomie i strategie marketingu.

Každodenní práci si praktikant po celou dobu zaznamenává do Deníku praxe, který od nás obdrží. Deník je sestaven schematicky a sám naznačuje, čeho je dobré si všímat a co dokumentovat. Tímto způsobem si praktikant mapuje svou individuální vzdělávací cestu. Ze svých zápisů a otázek vychází při pravidelné konzultaci s farmářem, reflektuje tak své aktivity a částečně si je přizpůsobuje svým aktuálním zájmům a potřebám.

Na začátku praxe od nás obě strany obdrží heslovitý seznam nejdůležitějších úkonů a schopností, které by měl praktikant za dobu své praxe obsáhnout. Tento seznam zároveň pomáhá při hodnocení průběhu praxe a může být i vodítkem při hledání následující farmy.

Získej zkušenosti z etablovaných tuzemských i zahraničních farem
Produkuj lokální zdravé potraviny
Uzdrav kus země na které budeš působit

Teoretická část

Praktickou část doplňují třídenní teoretické semináře, které se zpravidla pořádají jednou za měsíc a na kterých se schází celý ročník, tedy maximálně 20 účastníků. Semináře mají putovní charakter a konají se vždy na jedné z našich vzdělávacích farem. Díky tomu poznají praktikanti široké spektrum farem a ne jen ty, na kterých probíhá jejich vlastní praxe.

Na seminářích vyučují jak čeští tak zahraniční odborníci, kteří praktikantům předají znalosti z ekologického a biodynamického zemědělství. Zároveň jsou semináře proloženy sociálními a uměleckými aktivitami, které rozvíjejí i ty stránky osobnosti potřebné pro rozvinutí empatie, schopnosti týmové spolupráce, zvládání krizových situací apod.

Poznej nové přátele a navzájem se inspirujte

Praxe na farmě

Praktická část vzdělávání probíhá na farmě. Pod vedením zkušeného farmáře praktikant vykonává zemědělské činnosti, vyzkouší si nejrůznější techniky a postupně se seznámí s ekologickými postupy hospodaření. Nahlédne také pod pokličku podnikové ekonomie i strategie marketingu.

Každodenní práci si praktikant po celou dobu zaznamenává do Deníku praxe, který od nás obdrží. Deník je sestaven schematicky a sám naznačuje, čeho je dobré si všímat a co dokumentovat. Tímto způsobem si praktikant mapuje svou individuální vzdělávací cestu. Ze svých zápisů a otázek vychází při pravidelné konzultaci s farmářem, reflektuje tak své aktivity a částečně si je přizpůsobuje svým aktuálním zájmům a potřebám.

Na začátku praxe od nás obě strany obdrží heslovitý seznam nejdůležitějších úkonů a schopností, které by měl praktikant za dobu své praxe obsáhnout. Tento seznam zároveň pomáhá při hodnocení průběhu praxe a může být i vodítkem při hledání následující farmy.

Teoretická část

Praktickou část doplňují třídenní teoretické semináře, které se zpravidla pořádají jednou za měsíc a na kterých se schází celý ročník, tedy maximálně 20 účastníků. Semináře mají putovní charakter a konají se vždy na jedné z našich vzdělávacích farem. Díky tomu poznají praktikanti široké spektrum farem a ne jen ty, na kterých probíhá jejich vlastní praxe.

Na seminářích vyučují jak čeští tak zahraniční odborníci, kteří praktikantům předají znalosti z ekologického a biodynamického zemědělství. Zároveň jsou semináře proloženy sociálními a uměleckými aktivitami, které rozvíjejí i ty stránky osobnosti potřebné pro rozvinutí empatie, schopnosti týmové spolupráce, zvládání krizových situací apod.

Rámcový učební plán

Obecné základy
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Historie zemědělství
Vývoj kulturní krajiny, její utváření a ochrana
Meteorologie/Astronomie
Botanika
Zoologie
Nauka o půdě
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Vznik půdy/Půdní druhy a typy
Zpracování půdy/Agrotechnika
Meziplodiny a zelené hnojení
Hnojiva, komposty / organické a biodynamické preparáty
Koloběh živin v půdě / půdní chemie
Zásady a principy hnojení
Pěstování zeleniny
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Osevní postupy a zdraví rostlin (zelinářství)
Pěstování rostlin
Sadba
Zahradnická technika
Pěstování rostlin
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Osevní postupy a zdraví rostlin
Obilniny
Okopaniny
Lukařství a pastvinářství
Agrotechnika
Základy lesnictví/Ovocnářství/Vinařství
Chov hospodářských zvířat
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Chov skotu
Chov prasat
Chov drůbeže
Chov ovcí a koz
Včelařství
Zemědělská technika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Základy bezpečnosti práce
Dílna/nářadí/svařovací technika
Zemědělská technika a stroje
Základy podnikové ekonomiky a podnikání
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Základy zemědělského práva a zemědělské politiky
Sociální trojčlennost
Základy podnikové ekonomiky a účetnictví
Podnikání
Strategie trhu
Vlastní rozvoj osobnosti
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Techniky pro rozvoj vlastní osobnosti
Základy antroposofie
Sociální umění/ komunikace
Umělecké předměty
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1.
2.
3. ročník
Umělecké metody, jak vnímat krajinu, rostliny a zvířata
Eurytmie

Ke stažení

Rámcový učební plán

Stáhněte si aktuální verzi učebního plánu pro program „Staň se farmářem“

Zakončení vzdělávání

Podmínkou absolvování tříletého vzdělávacího programu Staň se farmářem je úspěšné složení závěrečných zkoušek. Zkoušky probíhají formou ústní a praktickou. V ústní zkoušce student prokáže teoretické znalosti z ekologických zemědělských postupů, praktická zkouška probíhá na farmě. Poté absolvent obdrží Certifikát o úspěšném absolvování Farmářské školy a tím je uznán způsobilým k založení a vedení vlastního ekologického nebo biodynamického provozu.

Dálkové studium

Farmářská škola nabízí i dálkovou formu tříletého studia „Staň se farmářem“. Teoretická část studia probíhá stejně jako u denního studia, tedy jednou za měsíc ve třídenních blocích vždy na jedné z našich vzdělávacích farem. Praktickou část si student smí domluvit individuálně podle svých možností. Po dohodě s Farmářskou školou a s daným farmářem se pokusíme zvolit praxi tak, aby odpovídala nárokům Farmářské školy a přitom nepřekračovala možnosti studenta.

Cena dálkového studia: 24 000 Kč/ročně.

Zahájení studia: 1. března

Peníze nemají být překážkou ke studiu. V případě, že si student studium nemůže z finančních důvodů dovolit, může mu Farmářská škola udělit částečné nebo úplné stipendium.